Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Jméno podnikatele: Kateřina Nesvadbová

Sídlo: Dubice 568, 463 12 Liberec

IČO: 04447492

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Česká Lípa

(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na www.katkanesvadbova.cz mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).

2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Poskytovatelem a zákazníkem.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.

6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu.

7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

II. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby úhlrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 7 dní. Platba je možná: Bankovním převodem na účet Poskytovatele.

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.

 

III. Další ujednání

1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.

2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.

3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.

5. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele na adrese sídla nebo telefonicky +420 603571980 či emailem na emailovou adresu: nesvadbovakaterina@seznam.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

IV. Storno podmínky

1. Žádost o zrušení/odhlášení zasílá zákazník emailem prodávajícímu na adresu: nesvadbovakaterina@seznam.cz, sms zprávou na tel. nebo zprávou na Whatsappu. Při zrušení objednávky nebo účasti na akci je nutné uvést jméno zákazníka, datum a čas události, email (a číslo variabilního symbolu objednávky).

2. Při zrušení své účastni více než 4 týdny před domluvenou konzultací, konáním akce, kurzu, semináře - storno poplatek ve výši 50% platby či zálohy. Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. V tomto případě náhradník zaplatí doplatek v plné výši prodávajícímu během předem domluveného časového rozmezí (Původní částku platby, zálohy si mezi s sebou předají účastník a náhradník dle své domluvy).

3. Při zrušení své účasti méně než 2 týdny před začátkem domluvené konzultace, akce, semináře - storno poplatek ve výši 75% platby. Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. V tomto případě náhradník zaplatí doplatek v plné výši prodávajícímu během předem domluveného časového rozmezí (Původní platbu či zálohu si mezi s sebou předají účastník a náhradník dle své domluvy).

4. V případě odhlášení/zrušení účasti účastníka méně než 3 dny před začátkem konání akce, kurzu, semináře ( i při neúčasti bez odhlášení/zrušení) - storno poplatek ve výši 100% platby či zálohy. 

5. Při neúčasti z důvodů vážné nemoci je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny (zálohy) náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek, náklady a čas spojené s organizací a komunikací s účastníkem, pronájem prostor a rezervace místa pro účastníka apod. v rozmezí 500 - 2500 Kč). Zákazník (účastník) si danou konzultaci, akci, seminář nahradí v dalším možném (domluveném termínu. Pokud se v náhradním termínu konzultace, akce, semináře nezúčastní, účastnická platba (záloha) se nevrací.

V. Podmínky účasti na konzultaci, kurzu a semináři

1. Každý přihlášený individuální konzultace, akce, kurzu, semináře se účastní zcela dobrovolně a je si plně vědomý své zodpovědnosti za sebe, své zdraví a své chování k sobě i ostatním (při skupinových akcích) v celém průběhu konání. Individuální konzultace, akce, kurz ani seminář nenahrazuje odbornou lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. Každý je zodpovědný za své zdravotní a psychické možnosti.

2. Účastník  se zavazuje a pravdivě informuje před začátkem lektorku o svých současných fyzických i psychických obtížích a způsobech léčby. V průběhu i bezprostředně po konání konzultace, akce, kurzu, semináře je zakázáno užívat drogy a alkohol. Poruší-li a přijde-li účastník na setkání pod vlivem drog či alkoholu, letkorka zruší rezervaci místa účastníka (platba či záloha se stává storno poplatkem).

3. Konzultaci, akci, kurz, seminář nikdo neopouští a neodchází bez domluvy s lektorkou. Každý účastník zodpovídá za své osobní věci.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích tohoto webu.

3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Žandově dne 25. 5. 2022